بیست و اند سال پیش یکرشته گفتارها در روزنامه‌های تهران و قفقاز و استانبول در پیرامون مردم آذربایجان و زبان آنجا نگارش می‌یافت. در عثمانی در آن زمان دستهٔ اتحاد و ترقی بروی کار آمده و آنان به این می‌کوشیدند که همهٔ ترکان را در هر کجا که هستد با خود همدست گردانند و یک توده ترک بسیار بزرگی پدید آورند و در قفقاز نیز پیروی از اندیشهٔ ایشان می‌نمودند. و چون آذربایجان در جنبش مشروطه‌خواهی شایستگی بسیار از خود نموده و در همه جا به نام شده بود، نویسندگان قفقاز و استانبول آن را از دیده دور نداشته و از اینکه زبان ترکی در آنجا روان است دستاویز یافته گفته‌های پیاپی در بارهٔ آذربایجان و خواست خود می‌نوشتند.<br /> این گفتارها در آذربایجان کارگر نمی‌افتاد زیرا آذربایجان خواست نویسندگان آنها را نیک می‌دانستند و با جانفشانی‌ها که در راه آذربایجان در راه پیشرفت مشروطه از خود نموده و جایگاهی که برای خود میان تودهٔ ایران باز کرده بود هیچ نشایستی که پیروی از اندیشهٔ دیگران نمایند...

فایل(های) الحاقی

آذری یا زبان باستان آذربایجان aazari ya zabane bastane azarbaiejan.pdf 833 KB application/pdf