آنچه مسلم است، دنیای قرن بیست و یکم در واقع دنیای استیلای فناوری نوین اطلاعات و دنیای شتابزدگی تاریخ به لحاظ تغییرات و تکثرات شتاب‌آمیز علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود. سیستم‌های آموزسی در یک جامعه و به تبع آن آموزش و پرورش، قادر نخواهد بود همچون جزیره‌ای خود را منفک از دیگر نهادهای اجتماعی، ملی و فعل و انفعالات گسترده بین‌المللی در دهکدهٔ جهانی بداند، زیرا جامعه آموزشی هم به لحاظ تجربه‌گرائی تاریخی و هم به لحاظ شرایط ویژه‌ای که در قرن بیست و یکم را احاطه نمود، مطمئناً مرکز ثقل تغییرات، تحولات و تکثرات قرن یست و یکم خواهد بود...

فایل(های) الحاقی

فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش fanavariye etelaat amozesh va parvaresh.pdf 259 KB application/pdf