اولین تاتر عمومی و مردمی ایران تیاتر ملی است که در خیابان لاله‌زار و بالای چاپخانهٔ فاروس بود. چاپخانهٔ فاروس نمایشنامه‌های بسیاری را منتشر کرد که بیشتر آنها در همانجا چاپ می‌شد. در طبقهٔ دوم همین چاپخانه بود که تماشاخانه در آنجا راه انداختند، تماشاخانه‌ای که گنجایش بیش از بیست و پنج نفر تماشاگر را داشت و نام آن تیاتر ملی بود. بدین ترتیب اندیشهٔ نمایش یا بازی زنده که در پارک‌ها و خانه‌ها به شکل خصوصی به انجام رسیده بود با اندیشهٔ داشتن تاتری بسته و برای تمام فصل‌ها ولی با همان هدف و خواست، برای پذیرفتن مردم کوچه و بازار در تماشاخانه‌ای به نام تیاتر ملی سرانجام گرفت...

فایل(های) الحاقی

اولین‌ها در ایران avalinha dar iran.pdf 278 KB application/pdf