روشنفکران دورهٔ قاجار مدنیت را از طریق به خدمت گرفتن سه عنصر جوامع مدنی یعنی روزنامه، مدرسه و تئاتر دست یافتنی می‌پنداشتند. اما این سه عنصر ضروری بدون نیروی انسانی، ابزار و بودجه بی معنا و مفهوم اند.<br /> جامعهٔ مدنی نیازمند فعالیت هنری و فعالیت هنری نیازمند تشکیلات است. تشکیلات حامی هنرمندان می‌باید تقویت کنندهٔ ابعاد گوناگون آماده سازی بستر فعالیت، تولید، عرضه و مدافع حقوق آنان در این عرصه باشد. بنابر این خانهٔ هنرمندان ایران در جهت تقویت جوانب گوناگون فعالیت‌های هنری در سال ۱۳۷۷ با بازسازی بنایی متعلق به زمان قاجار تشکیل شد و...

فایل(های) الحاقی

دربارهٔ خانهٔ هنرمندان ایران darbareye khaneye honarmandane iran.pdf 41 KB application/pdf