آپارادی: شخص زبان دراز و همه جا برو و همه جا بیا باشد<br /> آشغال: خورده ریز و باقی‌مانده کثافت یا هر چیز دیگری<br /> باباغوری: کسی که چشمش از کاسه بیرون آمده باشد<br /> برک: زینت<br /> بلبشو: شلوغی که دیگر کسی به فکر کسی نیست...

فایل(های) الحاقی

مجموعهٔ کلمات عوامانه فارسی majmoe kalamte avamane farsi.pdf 110 KB application/pdf