۱. چرخهٔ باستان: <br /> زبان‌های این دوره در برگیرندهٔ ”سکائی“، ”مادی“، ”اوستائی“ و ”پارسی باستان“ می‌شود.<br /> آ. سکاها گروهی جنگ‌جو و دلاور از تیره‌های ایرانی بودند که در سامان‌های پهناوری از اپاختر و اپاختر خاوری ایران می‌زیستند و گویا تیره‌هائی از این گروه در زمان‌های پسین در کران‌های نیمروز خاوری (سگستان = سیستان) مان‌گاه گزیدند...

فایل(های) الحاقی

چرخهٔ باستان زبان‌های ایرانی charkheye bastane zabanhaye irani.pdf 62 KB application/pdf