آفتاب

واژه نامه های آفتاب

واژه نامه ها

جستجوی لغت • جستجوی لغات به صورت فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی میسر است.
 • می‌توان جستجوی کلمه مورد نظر را روی یکی از موضوعات یا روی تمامی آنها انجام داد.
 • نحوه جستجو می تواند به شیوه های زیر انجام شود:
  1. مطابق با کلمه : جستجو روی کلماتی انجام میگیرد که دقیقا مشابه کلمه تایپ شده باشند.
  2. به صورت پیشوند : جستجو روی کلماتی صورت میگیرد که شروع کلمه مثل کلمه تایپ شده باشد.
  3. به صورت پسوند : جستجو روی کلماتی صورت میگیرد که انتهای کلمه مثل کلمه تایپ شده باشد.
  4. می‌توان در جستجو همه حالات فوق را درنظر گرفت.