آفتاب

تدریس خصوصی شیمی دانشگاهی

تدریس خصوصی شیمی دانشگاهی
تدریس خصوصی شیمی دانشگاهی
معلم خصوصی شیمی دانشگاهی تدریس خصوصی شیمی دانشگاهی- استاد شیمی دانشگاهی تدریس خصوصی شیمی عمومی – معلم خصوصی شیمی عمومی تدریس خصوصی المپیاد شیمی– معلم خصوصی المپیاد شیمی حل تمرین شیمی دانشگاهی- کلاس آنلاین شیمی دانشگاهی تدریس خصوصی الکتروشیمی- حل مسائل الکتروشیمی- معلم خصوصی الکتروشیمی حل تمرین شیمی آلی – تدریس مجازی شیمی آلی تدریس خصوصی شیمی تجزیه- معلم خصوصی شیمی تجزیه استاد شیمی آلی فلزی خصوصی- تدریس خصوصی شیمی آلی فلزی تدریس خصوصی شیمی دارویی- کلاس مجازی شیمی داروئی آزمون آنلاین شیمی- امتحان مجازی شیمی- کلاس مجازی شیمی آموزش مبانی شیمی پلیمر- تدریس خصوصی شیمی پلیمر تدریس خصوصی شیمی رنگ – دوره آموزشی شیمی رنگ آموزش شیمی معدنی- کلاس خصوصی شیمی معدنی تدریس خصوصی شیمی المپیاد- تدریس خصوصی استوکیومتری- آموزش خصوصی شیمی پروژه شیمی و تکنولوژی چرم- آموزش تکنولوژی چرم شیمی کنکور ارشد و دکتری – کلاس نکته و تست شیمی تدریس خصوصی شیمی 1- تدریس خصوصی شیمی یک دانشگاه- حل تمرین شیمی تدریس خصوصی شیمی مورتیمر- تدریس خصوصی شیمی سیلوربرگ تدریس خصوصی شیمی فیزیک- معلم خصوصی شیمی فیزیک تدریس خصوصی شیمی معدنی- آزمون مجازی شیمی معدنی معلم خصوصی شیمی 2- تدریس خصوصی شیمی دو دانشگاه معلم شیمی– دبیر شیمی – استاد شیمی دانشگاه آمادگی برای کنکور ارشد شیمی- تدریس خصوصی شیمی آزمون دکتری تدریس شیمی نهم- تدریس خصوصی شیمی هفتم- تدریس اختصاصی شیمی هشتم- معلم خصوصی شیمی متوسطه- تدریس خصوصی شیمی دبیرستان المپیاد شیمی- استوکیومتری- موازنه واکنشهای شیمیایی- غلظت و محلولها- ساختار اتم-آرایش الکترونی اتمها- انرژی یونش- جدول تناوبی عناصر- پیوند کووالانسی- ترکیبهای یونی- تدریس خصوصی شیمی پیشرفته- آرایش لوئیس- مقایسه شعاع اتمها و یونها- انرژی شبکه پیوند یونی- سینتیک شیمیایی- تعادل شیمیایی-ترمودینامیک شیمیایی- محلولها- انواع واکنشهای شیمیایی Detergent, Surfactant, Brownian motion, Molality, Electrolyte, Henry’s Law, Colligative Properties, Ascorbic acid, solute, solvent, phase, thermodynamics, Entropy, Enthalpy, Endothermic process, exothermic, Heat capacity, Quantum numbers, nucleon, neutron, hydrated salt, polar molecule, lanthanides, octet rule, periodic law, photon, ions, Chemistry tutor in Tehran Online Chemsitry classes آموزشگاه میرابی ارائه دهنده انواع خدمات اموزشی است.

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱-۰۲۱۲۲۳۲۶۲۸۵

عماد میرابی

17 ، 763 ، تهران، بزرگراه رسالت، چهارراه مجیدیه

[email protected]