آفتاب

توکن گواهی امضا الکترونیکتوکن گواهی امضا الکترونیک مورد استفاده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) مزایده ،مناقصه ،تامین کننده، سامانه تجارت الکترونیک، سازمان امور مالیاتی ، سامانه ی وزارت بهداشت ،سامانه ی باربری و حمل و نقل و بارنامه جهت امضا الکترونیک اشخاص حقیقی و حقوقیاطلاعات تماس آگهی

9192233909

، تهران ، تهران