آفتاب

اورال کنتراسپتيو - ORAL CONTRACEPTIVES

  نام فارسى اورال کنتراسپتيو
  نام انگليسى ORAL CONTRACEPTIVES
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو مراجعه شود به تک‌نگار CONTRACEPTIVE, ORAL.

اورال کنتراسپتيو - ORAL CONTRACEPTIVES

  نام فارسى اورال کنتراسپتيو
  نام انگليسى ORAL CONTRACEPTIVES
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو مراجعه شود به تک‌نگار CONTRACEPTIVE, ORAL.