آفتاب

ايپودات سديم - IPODATE SODIUM

  نام فارسى ايپودات سديم
  نام انگليسى IPODATE SODIUM
  نام تجارى دارو Oragrafin Sodium
  گروه دارويى ماده حاجب
  موارد مصرف رادیوگرافی از کیسه صفرا و مجاری صفراوی
  ميزان مصرف رادیوگرافی کیسه صفرا:
بالغین: 3gr خوراکی، کپسول‌ها، را باید پشت سر هم حداکثر تا با فاصله 5 دقیقه با مقدار کمی آب مصرف کرد در صورت نیاز دوز فوق در همان روز قابل تکرار است.
رادیوگرافی مجاری صفراوی:
بالغین: 6gr به‌صورت خوراکی.
  توضيحات دارو جهت اطلاعات بیشتر مراجعه شود به تک‌نگار IPODTE CALCIUM)

ايپودات سديم - IPODATE SODIUM

  نام فارسى ايپودات سديم
  نام انگليسى IPODATE SODIUM
  نام تجارى دارو Oragrafin Sodium
  گروه دارويى ماده حاجب
  موارد مصرف رادیوگرافی از کیسه صفرا و مجاری صفراوی
  ميزان مصرف رادیوگرافی کیسه صفرا:
بالغین: 3gr خوراکی، کپسول‌ها، را باید پشت سر هم حداکثر تا با فاصله 5 دقیقه با مقدار کمی آب مصرف کرد در صورت نیاز دوز فوق در همان روز قابل تکرار است.
رادیوگرافی مجاری صفراوی:
بالغین: 6gr به‌صورت خوراکی.
  توضيحات دارو جهت اطلاعات بیشتر مراجعه شود به تک‌نگار IPODTE CALCIUM)