آفتاب

ايوپيدول کامپاند – IOPYDOL COMPOUND

  نام فارسى ايوپيدول کامپاند
  نام انگليسى IOPYDOL COMPOUND
  گروه دارويى ماده حاجب
  موارد مصرف رادیوگرافی مجاری تنفسی فوقانی.
  ميزان مصرف مقدار 20-15 ml از محلول در برونکوگرافی یک طرفه ریه به داخل برونش تزریق می‌شود.
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط، برونکوگرافی دوطرفه ریه.

ايوپيدول کامپاند – IOPYDOL COMPOUND

  نام فارسى ايوپيدول کامپاند
  نام انگليسى IOPYDOL COMPOUND
  گروه دارويى ماده حاجب
  موارد مصرف رادیوگرافی مجاری تنفسی فوقانی.
  ميزان مصرف مقدار 20-15 ml از محلول در برونکوگرافی یک طرفه ریه به داخل برونش تزریق می‌شود.
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط، برونکوگرافی دوطرفه ریه.

ايوپيدول کامپاند – IOPYDOL COMPOUND

  نام فارسى ايوپيدول کامپاند
  نام انگليسى IOPYDOL COMPOUND
  گروه دارويى ماده حاجب
  موارد مصرف رادیوگرافی مجاری تنفسی فوقانی.
  ميزان مصرف مقدار 20-15 ml از محلول در برونکوگرافی یک طرفه ریه به داخل برونش تزریق می‌شود.
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط، برونکوگرافی دوطرفه ریه.