آفتاب

ايوپرومايد - IOPROMIDE

  نام فارسى ايوپرومايد
  نام انگليسى IOPROMIDE
  نام تجارى دارو Ultravist 300. Ultravist 370
  گروه دارويى ماده حاجب
  موارد مصرف اوروگرافی، آرتریوگرافی، آنژیوگرافی
  ميزان مصرف برحسب نوع عکسبرداری و شیوع عمل متفاوت است.

ايوپرومايد - IOPROMIDE

  نام فارسى ايوپرومايد
  نام انگليسى IOPROMIDE
  نام تجارى دارو Ultravist 300. Ultravist 370
  گروه دارويى ماده حاجب
  موارد مصرف اوروگرافی، آرتریوگرافی، آنژیوگرافی
  ميزان مصرف برحسب نوع عکسبرداری و شیوع عمل متفاوت است.