نام فارسى انسولين ايزوفان
  نام انگليسى INSULIN ISOPHANE (NPH)
  نام تجارى دارو Humulin N. Insulatard . Novolin N.
  گروه دارويى ضد ديابت قندى
  گروه شيميايى دارو انسولین با منشاء خارجی بدون تغيير
  مكانيسم اثر قند خون را کاهش داده و به‌طور غیرمستقیم باعث افزایش پیرووات، لاکتات و کاهش فسفات و پتاسیم می‌شود.
  موارد مصرف کتواسیدوز، دیابت تیپ I) IDDM)، تیپ II) NIDDM)، هیپرکالمی.
  ميزان مصرف بالغین: 26-7 واحد زیرجلدی هر 30 تا 60 دقیق قبل از صبحانه که با توجه به وضعیت هر فرد تنظیم می‌شود.
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بیشتر مراجعه شود به تک‌نگار INSULIN INJECTION)