نام فارسى اريتروپيتين
  نام انگليسى ERYTHROPOIETIN
  نام تجارى دارو Eprex
  گروه دارويى محرك دستگاه خون‌ساز
  گروه شيميايى دارو آنالوگ هورمونى
  مكانيسم اثر با تحريك سلول‌هاى پيش‌ساز مغز استخوان باعث افزايش توليد گلبول‌هاى قرمز مي‌شود.
  موارد مصرف آنمى مزمن مخصوصاً در نارسائى مزمن كليه (CRF).
  ميزان مصرف به‌مقدار 50 تا 100U/Kg سه‌بار در هفته بصورت وريدى يا زيرجلدى (با رسيدن هماتوكريت به 33-30 مقدار دارو كاهش مي‌يابد). دوز نگهدارنده 20U/Kg سه‌بار در هفته.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط (به فرآورده‌هاى سلولى پستانداران يا آلبومين انساني).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
سردرد، سرگيجه، تهوع، استفراغ، افزايش فشارخون، ادم، درد قفسه سينه، حساسيت پوستي.
احتياطات: حاملگى (گروه ‍C)، شيردهي.
ملاحظات پرستاري:
ارزيابى باليني:
درماني: پاسخ درمانى به دارو حداقل طى 6-2 هفته حاصل مي‌شود.
هماتوكريت: براى جلوگيرى از افزايش ناگهانى هماتوکريت بهتر است حداقل هر ۲ هفته يک‌بار CBC انجام شود.
فشار خون: با اندازه‌گيرى و کنترل روزانه فشارخون بيمار.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ بهتر است بيمار براى جبران نقص ذخائر آهن در صورت لزوم آهن تکميلى مصرف کند.