آفتاب

بپنيوم هيدروکسى نفتوات - BEPHENIUM HYDROXYNAPHTHOATE

  نام فارسى بپنيوم هيدروکسى نفتوات
  نام انگليسى BEPHENIUM HYDROXYNAPHTHOATE
  نام تجارى دارو Alcopar
  گروه دارويى ضد كرم
  گروه شيميايى دارو آگونيست گيرنده‌هاى كولينرژيك
  مكانيسم اثر اين دارو ضمن تماس با كرم آسكاريس با اثر كولينرژيك ابتدا باعث انقباض و سپس شل‌شدن عضلات كرم مي‌شود. درنتيجه كرم‌هاى قلابدار از ديواره مجراى گوارش جداشده و دفع مي‌شوند.
  موارد مصرف درمان آلودگى به كرم‌هاى قلابدار گونه آنكيلوستوم دئودنال، كرم‌هاى گرد مانند آسكاريس و گونه‌هاى تريكواسترونژيلوس.
  ميزان مصرف بالغين: يك‌بسته 5گرمى يك يا دو بار در روز (براى از بين بردن كامل نكاتور امريكانوس سه روز متوالى و روزى دو بار).
كودكان بيش از دو سال: نصف بسته 5 گرمى از راه خوراكي.
كودكان كم‌تر از دوسال: 1/4 بسته 5 گرمى از راه خوراكي.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط به دارو.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبي: سردرد، سرگيجه.
گوارشي: تهوع، اسهال، استفراغ.
احتياطات: فشارخون متغيّر، فشارخون بالا، آنمى فقر آهن.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
دارو را مي‌توان با شربت يا آب‌ميوه مخلوط و بلافاصله مصرف كرد. همراه دارو نيازى به استفاده از داروهاى مسهل نيست.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ بهتر است بيمار دارو را با معده خالى مصرف کند و تا يک ساعت بعد از مصرف آن نيز چيزى نخورد.

بپنيوم هيدروکسى نفتوات - BEPHENIUM HYDROXYNAPHTHOATE

  نام فارسى بپنيوم هيدروکسى نفتوات
  نام انگليسى BEPHENIUM HYDROXYNAPHTHOATE
  نام تجارى دارو Alcopar
  گروه دارويى ضد كرم
  گروه شيميايى دارو آگونيست گيرنده‌هاى كولينرژيك
  مكانيسم اثر اين دارو ضمن تماس با كرم آسكاريس با اثر كولينرژيك ابتدا باعث انقباض و سپس شل‌شدن عضلات كرم مي‌شود. درنتيجه كرم‌هاى قلابدار از ديواره مجراى گوارش جداشده و دفع مي‌شوند.
  موارد مصرف درمان آلودگى به كرم‌هاى قلابدار گونه آنكيلوستوم دئودنال، كرم‌هاى گرد مانند آسكاريس و گونه‌هاى تريكواسترونژيلوس.
  ميزان مصرف بالغين: يك‌بسته 5گرمى يك يا دو بار در روز (براى از بين بردن كامل نكاتور امريكانوس سه روز متوالى و روزى دو بار).
كودكان بيش از دو سال: نصف بسته 5 گرمى از راه خوراكي.
كودكان كم‌تر از دوسال: 1/4 بسته 5 گرمى از راه خوراكي.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط به دارو.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبي: سردرد، سرگيجه.
گوارشي: تهوع، اسهال، استفراغ.
احتياطات: فشارخون متغيّر، فشارخون بالا، آنمى فقر آهن.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
دارو را مي‌توان با شربت يا آب‌ميوه مخلوط و بلافاصله مصرف كرد. همراه دارو نيازى به استفاده از داروهاى مسهل نيست.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ بهتر است بيمار دارو را با معده خالى مصرف کند و تا يک ساعت بعد از مصرف آن نيز چيزى نخورد.