نام فارسى آمبنونيم کلرايد
  نام انگليسى AMBENONIUM CHLORIDE
  نام تجارى دارو Mytelase caplets
  گروه دارويى كولينرژيك
  گروه شيميايى دارو تركيب صناعى چهارظرفيتى آمونيوم
  مكانيسم اثر مهار تخريب استيل‌كولين توسط كولين‌استراز و درنتيجه افزايش غلظت استيل كولين آزاد، تسهيل عبور ايمپالس در محل اتصال عصبى - عضلاني.
  موارد مصرف در مياستنى گراويس، درصورتى كه نتوانيم از ساير داروها استفاده كنيم.
  ميزان مصرف بالغين: مقدار مصرف دارو با توجه به علايم و نياز بيمار تعيين مي‌شود. معمولاً بين 5 تا 25mg از راه خوراكى 4-3 بار در روز تجويز مي‌شود. مقدار دارو را مي‌توان به‌تدريج و با فواصل هر 2 روز يك‌بار افزايش داد.
كودكان: در شروع 0/3mg/Kg يا 10mg/m2 در روز حداكثر تا 1/5mg/Kg يا 50mg/m2 در روز منقسم در 4-3 دوز.
موارد منع مصرف:
انسداد روده، سيستم كليوي، حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: راش، كهير.
دستگاه عصبى مركزي: سرگيجه، سردرد، عرق‌كردن، سردرگمي، ضعف، تشنج، عدم تعادل، پاراليزي.
گوارشي: تهوع، اسهال، استفراغ، كرامپ، افزايش بزاق، ترشحات گوارشي، ديسفاژي.
قلبى عروقي: تاكيكاردي، ديس‌ريتمي، برادي‌كاردي، افت فشارخون، بلوک AV، تغييرات الکتروکارديوگرام.
ادرارى تناسلي: تکرر، بي‌اختياري.
تنفسي: دپرسيون تنفسي، برونکواسپاسم، تنگى نفس، اسپاسم حنجره، ايست تنفسي.
چشم، گوش و حلق و بيني: ميوز، تارى ديد، اشک ريزش، خشکى و تجمع ترشحات بينى و حلق.
احتياطات:
در اختلالات صرعي، آسم برونشيال، هيپر تيروئيدي، ديس‌ريتمي، زخم پپتيک، مگاکولون، حرکات ضعيف گوارشي، حاملگى (گروه C)، براديکاردي، هيپوتانسيون، شيردهي، و بچه‌ها با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: ضعيف. شروع اثر: ۳۰ـ۲۰ دقيقه. مدت اثر: ۸ـ۳ ساعت.
تداخلات داروئي: خطر تشديد مسموميت با مصرف همزمان مهارکننده‌هاى کولين استراز، تضعيف اثرات داروئى در صورت مصرف همزمان مسدودکننده‌هاى عصبى عضلانى مانند آمينوگليکوزيدها، کينيدن و پروکائين آميد.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علائم حياتي، تنفس هر ۲ ساعت، نسبت I&O را از نظر احتباس يا بي‌اختيارى ادرار چک کنيد.
توصيه‌ها:
ـ به‌خاطر کريزهاى کولينرژيک فقط در مواقعى که سولفات آتروپين در دسترس است از دارو استفاده شود.
ـ فقط پس از قطع ساير کولينرژيک‌ها مصرف شود.
ـ در صورت ايجاد مقاومت دوز دارو را افزايش دهيد.
ـ براى کاهش علائم گوارش با شير يا غذا مصرف شود، هرچند ممکن است اثر دارو کاسته شود.
ـ استفاده از دوزهاى بيشتر دارو در مواقع ورزش يا خستگي.
ـ با معده خالى بهتر جذب مي‌شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ در دماى اتاق نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: افزايش قدرت عضلاني، اصلاح گام برداشتن، از بين رفتن اشکال تنفسى (در موارد شديد).
براديکاردي، افت فشارخون، برونکواسپاسم، سردرد، سرگيجه، تشنج، دپرسيون تنفسي، در صورت بروز مسموميت دارو قطع شود.
قدرت عضلاني: چنگ زدن.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ مقدار تجويز شده را به‌دقت مصرف کند.
ـ دارو فقط باعث تسکين علائم شده و درمان قطعى نمي‌دهد.
ـ مصرف درازمدت دارو ممکن است باعث کاهش پاسخ درمانى شود. در اين‌صورت دارو را براى چند روز قطع کرده و مجدداً شروع کنيد.
درمان مصرف بيش از حد دارو:
قطع دارو، برقرارى راه‌هاى تنفس و استفاده از ۴ـ۱ mg آتروپين.