نام فارسى آلپروستيمل سي.وي.آر (کودکان)
  نام انگليسى ALPROSTAIML CVR (Pediatric)
  گروه دارويى نقص مادرزادى مجارى شريانى - شل‌كننده عضلانى صاف جدار عروق
  گروه شيميايى دارو پروستاگلاندين E1
  مكانيسم اثر اين ماده يكى از پروستا گلاندين‌ها است كه داراى اثرات متعددى مي‌باشد. شل‌كردن عضلات صاف جدار عروق، مهار تجمع پلاكت‌ها، انبساط عضلات صاف مجراى شريانى Ductus Arteriosus (و افزايش اكسيژن سرخرگي)، تحريك عضلات صاف جدار روده و مجراى ادرار، افزايش فشارخون سيستميك و كاهش نسبت فشار سرخرگ ششى به سرخرگ آئورت، بالابردن pH و جلوگيرى از اسيدوز ازجمله اثرات آن است.
  موارد مصرف درمان نقص مادرزادى مجراى شريانى تا زمانى كه عمل جراحى ترميمى انجام شود، عدم وجود مجراى ريوى و يا تنگى منفذ آن، تنگى دريچه تريكوسپيد، درمان تترالوژى فالوت (سندرم شامل تنگى شريان ريوي، بازبودن جداره دوبطن، بزرگى بطن راست و جابه‌جائى آئورت به‌سمت راست)، قطع‌شدن قوس آئورت، تنگى آئورت يا جابه‌جائى عروق بزرگ.
  ميزان مصرف دوز ابتدائى با 0/05 تا 0/1mcg/Kg در دقيقه به‌صورت وريدى در وريد بزرگ تزريق مي‌شود. پس از ايجاد پاسخ درمانى مناسب (افزايش اكسيژن خون و تعديل pH‌) مي‌توان دوز دارو را كاهش داد.
موارد منع مصرف:
نوزادان مبتلا به سندرم ديسترس تنفسي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
تنفسي: آپنه، دپرسيون تنفسى در نوزادان (در 10% موارد) خصوصاً در نوزادان كمتر از 2Kg.
قلبى عروقي: اُفت فشارخون، تاكي‌كاردي، برادي‌كاردي.
خون: آنمي، ترومبوسيتوپني.
ديگر موارد: تب، تشنج و برافروختگي، تكثير سلول‌هاى جدار استخوان‌هاى بلند.
احتياطات:
نوزادان مستعد به خونريزي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
تنفس: بررسى تعداد و حجم تنفس و ادامه درمان با پيگيرى شرايط ريوي.
قلبى و عروقي: بررسى مرتب فشار خون و تعداد ضربانات قلبى از نظر آريتمي.
توصيه‌ها:
ـ بهتر است دارو را با نرمال سالين يا DW5% رقيق کرده و طى ۲۴ ساعت مصرف کنيد.
ارزيابى باليني:
ـ خون: اندازه‌گيرى اکسيژن خون و pH خون، افزايش اکسيژن خون و افزايش pH (در موارد اسيدوز) نشان‌دهنده پاسخ مناسب درمانى است.