اختلال ناگهانى در عمل عادى قلب پيامدهاى وخيمى به‌دنبال دارد. اين حالت زمانى پيش مى‌آيد که يک تکه لختهٔ خون راه شريان کرونر را مسدود کند و باعث شود که خون به ماهيچه قلب نرسد (انسداد کرونر - ترومبوز) يا اينکه قلب به دليل ديگرى از کار بايستد (ايست قلبى).

انسداد کرونر

- عوارض و نشانه‌ها:

۱. فشار ناگهانى در مرکز سينه (که گاهى اوقات مى‌توان آن را به دل درد شديد ناشى از عدم هضم غذا تشبيه نمود) اين درد احتمالاً به سوى بازوها، گلو، آرواره يا پشت کشيده مى‌شود.۲. سرگيجه و منگى ناگهانى که باعث مى‌شود مصدوم بنشيند يا به ديوار تکيه دهد. پوست ممکن است خاکسترى شود؛ لب‌ها و دست‌ها و پاها ممکن است کبود شوند (سيانوز).


۳. عرق فراوان که ممکن است به‌تدريج بيشتر شود.


۴. تنگى نفس.


۵. ضربان سريع که ممکن است ضعيف و نامنظم شود.


۶. عوارض و نشانه‌هاى شوک.


۷. بيهوشى ممکن است دست بدهد.


۸. تنفس و ضربان قلب ممکن است بايستد.


- هدف:

به حداقل رساندن فعاليت قلب به‌وسيله قرار دادن مصدوم در حالت مناسب و راحت. رساندن سريع مصدوم به بيمارستان، براى مسئول آمبولانس اين موضوع را روشن کنيد که احتمالاً با يک حمله قلبى روبه‌رو هستيد. براى به‌کارگيرى روش‌هاى نجات زندگى آماده باشيد.


- درمان:

۱. اگر مصدوم به هوش است، او را با ملايمت نگهداريد و در يک وضعيت نيمه خوابيده قرار دهيد. سر و شانه‌هايش را تکيه بدهيد و زانوهاى او را خم کنيد.نبايد بگذاريد که مصدوم بى‌خودى حرکت کند چون اينکار باعث فشار اضافى به قلب خواهد شد.


۲. پوشش‌هاى تنگ به دور گردن، سينه و کمر را شل کنيد.


۳. اگر مصدوم بيهوش شد اما به‌صورت عادى نفس مى‌کشيد او را در وضعيت بهبود قرار دهيد.


۴. اگر تنفس و ضربان ايستاد، روش‌هاى نجات زندگى را بلافاصله شروع کنيد.


۵. براى برطرف کردن حالت شوک او را به ترتيبى که در مبحث شوک گفته شده درمان کنيد.


۶. ميزان تنفس، نبض و سطح هوشيارى را هر ۱۰ دقيقه يکبار آزمايش کنيد.


۷. مصدوم را به‌صورتى که وضعيت درمانى وى حفظ شود با برانکارد به بيمارستان برسانيد.

ايست قلبى

اين مورد بسيار وخيم است و در اين حالت تپش قلب به‌طور کامل متوقف مى‌شود. اين حالت ممکن است ناشى از انسداد کامل کرونر باشد.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. مصدوم بيهوش مى‌شود.

۲. هيچ نبضى در گردن حسن نمى‌شود.


۳. تنفس و ضربان قلب قطع خواهد شد.

۴. پوست خاکسترى مى‌شود.


- هدف:

نجات زندگى مصدوم به‌وسيله به‌کارگيرى فورى روش‌هاى نجات زندگي.


- درمان:

۱. روش‌هاى زندگى را بلافاصله به‌کار بنديد.

۲. انتقال سريع مصدوم به بيمارستان و اگر لازم شد در راه بيمارستان هم روش‌هاى نجات زندگى را اعمال کنيد.