هنگامى که شريان‌هاى کرونر که خون قلب را تأمين مى‌کنند آنقدر باريک شوند که نتوانند به اندازهٔ کافى خون به ماهيچه‌هاى قلب برسانند، درد شديدى در سينه ايجاد مى‌شود که اغلب با انسداد کرونر اشتباه مى‌شود.


اين حالت در ميان پيرها شايع است و معمولاً بر اثر تقلاى بيش از حد به‌هنگام ورزش و گاهى اوقات بر اثر هيجان هم بروز مى‌کند. معمولاً اين حمله تنها چند دقيقه طول مى‌کشد. بر اثر استراحت، درد پس از چند دقيقه رفع مى‌شود.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. درد سينه که غالباً به‌سوى شانه چپ و بازوى چپ تا انگشت‌ها کشيده مى‌شود، (ممکن است حتى درد به‌سوى گلو و آرواره‌ها و به‌سوى بازوى ديگر هم کشيده شود).


۲. پوست ممکن است خاکسترى و لب‌ها کبود شوند.

۳. مصدوم ممکن است دچار تنگى نفس شود.

۴. ضعف عمومي.


- هدف:

مصدوم را در حالت استراحت قرار دهيد که قلب بتواند به‌طور مؤثر کار کند.


- درمان:

۱. به مصدوم کمک کنيد که بنشيند پتو يا ژاکت يا بالش پشت مصدوم قرار دهيد که بتواند به آن تکيه دهد و زير زانوان وى بالش بلند بگذاريد.


۲. به مصدوم اطمينان خاطر بدهيد و توصيه کنيد که استراحت کند. پوشش‌هاى تنگ به دور گردن، سينه و کمر را شل کنيد.


توجه: بسيارى از کسانى که از آنژين صدرى رنج مى‌برند داروهاى ويژه‌اى به همراه دارند که براى جلوگيرى يا درمان حمله از آن استفاده مى‌کنند. معمولاً گليسريل ترى‌نيتريت در اين مورد تجويز مى‌شود که غالباً از طريق قرار دادن در زير زبان جذب مى‌شود.


۳. اگر عوارض همچنان باقى ماندند ترتيب انتقال مصدوم به بيمارستان را بدهيد.