درد پشت ممکن است عارضهٔ اختلال‌هاى مختلفى باشد. بعضى از دردها به خود پشت مربوط مى‌شود مانند کشيدگى عضله، در وضعيت بد قرار گرفتن، يا ديسک. در ساير موارد درد ممکن است بر اثر اختلال‌هائى در ساير قسمت‌هاى بدن ناشى بشود (مانند عفونت کليه).


- عوارض و نشانه‌ها:

درد در هر جائى از پشت ممکن است احساس شود.


- درمان:

۱. اگر پشت درد مربوط به به دررفتگى مى‌شود آن را به ترتيبى که در قسمت کشيدگى عضله گفته شد درمان کنيد و الا يک بطرى آب گرم را در حوله بپيچيد و به پشت خود بگذاريد.


۲. اگر پشت درد ادامه پيدا کرد يا به‌همراه آن تب، تندبو شدن ادرار، يا خونى بودن ادرار، اشکال در دفع ادرار يا مدفوع، بى‌حسى و بى‌حرکتى در پاها مشاهده شده به پزشک مراجعه کنيد.