کودکان غالباً اشياء ريز مثل سنجاق يا سکه يا دگمه را داخل دهان مى‌کنند و گاهى آنها را فرو مى‌برند. کمتر پيش مى‌آيد اشياء نرم يا هموار بلعيده شده به روده‌ها صدمه بزنند يا ايجاد شوک کنند. اما اشياء تيز مانند سنجاق يا سوزن ممکن است به روده‌ها آسيب برسانند. در هر صورت بايد مصدوم را نزد پزشک يا به بيمارستان ببريد.


- عوارض و نشانه‌ها:

چگونگى وقوع حادثه نشان مى‌دهد که شيء بلعيده شده است.


- هدف:

به مصدوم اطمينان خاطر بدهيد و او را به بيمارستان برسانيد.


- درمان:

۱. به مصدوم و پدر و مادر او در صورتى‌که مصدوم کودک است اطمينان خاطر بدهيد.

۲. مصدوم را به بيمارستان برسانيد.


نبايد از راه دهان چيزى به مصدوم بدهيد.