اين حالت نيز بيشتر براى کودکان پيش مى‌آيد. اين حالت ممکن است باعث ناشنوائى موقت شود اما نفوذ عميق شيء مى‌تواند به پرده گوش آسيب برساند. در مورد بزرگسالان بيشتر احتمال دارد حشره‌اى وارد گوش بشود.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. مصدوم از درد گوش مى‌نالد.

۲. اگر حشره وارد گوش شده باشد مصدوم احساس ارتعاش در گوش مى‌کند.

۳. شنوائى گوش آسيب‌ديده مختل مى‌شود.


- هدف:

رساندن مصدوم به بيمارستان.


- درمان:

۱. به مصدوم اطمينان‌خاطر بدهيد.


۲. کوشش نکنيد که شيء خارجى را گرفته و بيرون بکشيد زيرا اين کار ممکن است باعث سوراخ شدن پرده گوش بشود.


۳. اگر حشره در گوش فرو رفته به آرامى روى گوش آب ولرم بريزيد تا حشره در آب شناور شده و بيرون بيايد.۴. مصدوم را به بيمارستان برسانيد.