شکستگى پا غالباً بر اثر نيروى مستقيم وارد بر آن مانند افتادن يک شيء سنگين و ضربه، رخ مى‌دهد. اين نوع شکستگى ممکن است بر اثر پيچ‌خوردن پا هنگام افتادن و پريدن هم پيش آيد.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. عوارض و نشانه‌هاى عمومى شکستگي.

۲. احساس درد در پا که بر اثر حرکت بيشتر مى‌شود.

۳. حساسيت در اطراف محل شکستگي.

۴. مصدوم نمى‌تواند به راحتى روى پاهاى خود راه برود.

۵. ورم و کبودى ممکن است در اطراف محل شکستگى مشاهده شود.

۶. از شکل‌افتادگي، مثل به‌هم خوردن شکل استخوان قوسى روى پا.


- درمان:

۱. مصدوم را بخوابانيد.

۲. پاى شکسته را بگيريد و بلند کنيد.

۳. به آرامى کفش و جوراب را از پا خارج کنيد.


۴. جلوى خونريزى را بگيريد و اگر زخمى وجود دارد آن را پانسمان کنيد.


۵. يک تخته شکسته‌بندى همراه با بالشتک کف پا قرار دهيد.


۶. تخته را به‌وسيله باندپيچى به شکل ۸ لاتين به پا متصل کنيد. مرکز باند پهن بايد روى تخته در محل کف پا قرار گيرد. و سپس آن را از روى برجستگى روى پا رد کنيد.


۷. دو انتهاى باند را پشت قوزک بپيچيد يک‌بار آن را از ساق پا رد کنيد.


۸. آن را يک يا چند بار از روى برجستگى پا رد کنيد دو انتها را زير تخته، کف پا گره بزنيد.


۹. پا را ثابت و بى‌حرکت کمى بالا بگيريد.

۱۰. مصدوم را به‌صورتى که وضعيت درمانى ان حفظ شود با برانکارد به بيمارستان برسانيد.