شکستگى استخوان ترقوه معمولاً بر اثر نيروى غير مستقيمى که به آن وارد مى‌شود مثلاً بر اثر افتادن با دست‌هاى کشيده يا با شانه به زمين افتادن، اتفاق مى‌افتد.


معمولاً کمتر پيش مى‌آيد که استخوان ترقوه بر اثر نيروى مستقيم وارد به آن شکسته شود.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. عوارض و نشانه‌هاى عمومى شکستگي.


۲. درد و حساسيت در محل جراحت که همراه با حرکت بيشتر مى‌شود.


۳. مصدوم از اينکه دست طرف آسيب‌ديده را حرکت دهد اکراه دارد.


۴. مصدوم ممکن است که دست طرف آسيب‌ديده را از آرنج خم کند و روى شانهٔ ديگر بگذارد و سر خود را به سمت استخوان شکسته خم کند تا کمتر احساس درد نمايد.


۵. ورم يا از شکل‌افتادگى در ناحيهٔ شکستگى ديده يا احساس مى‌شود.


- هدف:

رساندن مصدوم به بيمارستان.


- درمان:

۱. به آرامى دست طرف شکستگى را روى سينهٔ وى قرار دهيد به‌طورى که نوک انگشتان روى شانهٔ مقابل قرار گيرد.۲. يک بالشتک بين دست و سينه در سمت شکسته قرار دهيد.۳. دست و بالشتک را با باند شکسته‌بندى از شانه آويزان کنيد - بالا نگهداشتن۴. براى محافظت بيشتر يک نوار پهن روى باند شکسته‌بندى ببنديد به‌طورى که تکيه دست کاملاً روى سينه بى‌افتد و آن را در پهلو در طرف آسيب‌نديده گره بزنيد.۵. مصدوم را روانهٔ بيمارستان کنيد.