شکستگى ممکن است هر جائى در طول استخوان بازو يا دو استخوان ساعد يا در آرنج رخ دهد. معمولاً بيشتر شکستگى‌ها در ناحيهٔ مچ اتفاق مى‌افتد.


شکستگى مفصل آرنج به‌خصوص در ميان کودکان بيشتر پيش مى‌آيد. اين شکستگى ممکن است باعث صدمهٔ وسيع به رگ‌هاى خونى و عصب‌هاى اطراف بشود.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. عوارض و نشانه‌هاى عمومى شکستگي.

۲. احساس درد در ناحيهٔ شکستگى که همراه با حرکت بيشتر مى‌شود.

۳. مصدوم قادر به حرکت بازوى شکسته نمى‌باشد.

۴. نمى‌تواند آرنج خود را خم کند.


- هدف:

رساندن مصدوم به بيمارستان.


- درمان:

۱. با ملايمت دست آسيب‌ديده را به سينه تکيه دهيد و يک بالشتک نرم بين دست و سينه قرار دهيد.اگر مچ يا ساعد هم شکسته شده باشد يک بالشتک تاشدهٔ اضافى بين دست و سينه قرار دهيد.


۲. دست را با استفاده از نوار شکسته‌بندى از شانه آويزان کنيد - بستن بازو (مبحث بستن باند مثلثي).۳. براى محافظت بيشتر يک باند پهن دور سينه و دست، روى باند شکسته‌بندى بپيچيد و آن را در پهلوى طرف سالم گره بزنيد.۴. مصدوم را به بيمارستان برسانيد.


- اگر آرنج نمى‌تواند خم شود:

۱. مصدوم را بخوابانيد و دست شکسته را در کنار تنه وى قرار دهيد. سعى نکنيد که آرنج را به زور خم کنيد. از مصدوم بخواهيد که با دست سالم خود دست آسيب‌ديده را نگهدارد. بالشتک نرم بين دست شکسته و بدن وى قرار دهيد.۲. براى ثابت نگهداشتن دست شکسته از سه باند پنهن استفاده نمائيد: يک باند دور مچ و باسن، يک باند دور بازو و تنه و يک باند دور ساعت و تنه.۳. مصدوم را به‌صورتى که وضعيت درمانى وى حفظ شود با برانکارد به بيمارستان برسانيد.