باند مثلثى براى از شانه آويزان کردن

باند مثلثى براى محافظت از بازو، مچ و دست آسيب‌ديده و ايجاد تکيه‌گاه براى اين اعضاء و هم‌چنين براى بى‌حرکت کردن بازو در مواردى که سينه جراحت برداشته، به‌کار مى‌رود.


از باند مثلثى به‌ دو منظور استفاده مى‌شود يکى براى بستن بازو و ديگرى براى بالا نگهداشتن دست. هميشه در موارد شکستگى دست، براى محافظت و بى‌حرکت نگهداشتن دست آسيب‌ديده از اين نوار استفاده کنيد.


- باند مثلثى براى بستن بازو:

اين باند براى شکستگى قسمت بالاى دست و در بعضى از موارد براى جراحت‌هاى سينه به‌کار مى‌رود. با اين باند مى‌توانيد ساعد را روى سينه محکم کنيد. در صورتى‌که براى بستن بازو باند را درست سرجاى خود ببنديد، مچ دست مصدوم کمى بالاتر از آرنج او قرار مى‌گيرد و قاعده باند در زير انتهاى انگشت کوچک قرار گرفته و انگشت‌ها لخت باقى مى‌مانند.


- روش کار:

۱. از مصدوم بخواهيد که بنشيند و ساعد دست آسيب‌ديده را طورى نگهدارد که مچ و انگشتان کمى بالاتر از آرنج قرار گيرند.


۲. يک سر باند مثلثى را از بين دست و سينه مصدوم عبور دهيد به‌طورى که رأس باند کاملاً فراتر از آرنج قرار گيرد.۳. انتهاى بالاى باند را از روى شانهٔ دست سالم عبور دهيد از پشت گردن رد کنيد و آن را تا جلوى شانهٔ قسمت آسيب‌ديده بکشيد.


۴. در حالى‌که هنوز مصدوم دست خود را نگهداشته انتهاى پائينى را از کنار دست و ساعد بالا بکشيد و در حفرهٔ ترقوهٔ شانه قسمت آسيب‌ديده دو سر باند را گره مربعى بزنيد.۵. و سرانجام رأس باند را در قسمت آرنج برگردانيد و آن را به قسمت جلوى باند سنجاق کنيد.۶. گردش خون را چک کنيد اگر اختلالى در آن به‌وجود آمده بود بانداژ يا وضعيت باند شکسته‌بندى را مجدداً تنظيم کنيد.


- باند مثلثى براى بالا نگهداشتن دست:

در مواردى که دست دچار خونريزى شده يا سينه جراحت برداشته يا شانه آسيب ديده است مى‌توان براى خوب بالا نگهداشتن دست و ساعد از باند مثلثى استفاده نمود.


- روش کار:

۱. از مصدوم بخواهيد که بنشيند و دست آسيب‌ديده را طورى نگه دارد که ساعد روى سينه و نوک انگشتان تقريباً روى شانه مقابل قرار گيرد.


۲. باند مثلثى را روى ساعد و دست بگذاريد به‌طورى که رأس آن کاملاً فراتر از آرنج و قسمت بالاى آن کاملاً روى شانهٔ سالم قرار گيرد.۳. در حالى‌که مصدوم دست خود را نگه داشته است با ملايمت قاعدهٔ باند را از زير دست، بازو و آرنج مصدوم رد کنيد.۴. انتهاى بالائى باند را به پشت مصدوم ببريد و تا جلوى شانه سالم بکشيد.۵. در صورت لزوم با ملايمت بلندى باند را ميزان کنيد و روى شانهٔ سالم در جلوى حفرهٔ ترقوه دو انتهاى باند را به‌صورت مربعى گره بزنيد.


۶. رأس آزاد باند را بين بازو و قسمت جلوئى تو بگذاريد. قسمت تا شده را روى بازو برگردانيد و آن را سنجاق کنيد.۷. گردش خون را چک کنيد اگر اختلالى مشاهده کرديد بانداژ و (يا) وضعيت شکسته‌بندى را مجدداً تنظيم کنيد.

از شانه آويزان کردن به‌صورت فى‌البداهه

اگر باند مثلثى در اختيار نداشتيد براى ثابت و بى‌حرکت نگهداشتن دست مى‌توانيد از چيزهائى که در دسترس هستند استفاده کنيد.


- با استفاده از کت يا ژاکتى که تا نيمه زيپ آن کشيده شده مى‌توانيد براى دست آسيب‌ديده تکيه‌گاه درست کنيد.- لبهٔ پائينى کت يا ژاکت مصدوم را برگردانيد و آن را به لباس سنجاق کنيد.- مى‌توانيد آستين دست آسيب‌ديده را به لباس سنجاق کنيد.- مى‌توانيد با استفاده از شال گردن، کمربند، کراوات يا جوراب براى دست آسيب‌ديده تکيه‌گاه درست کنيد.