اگر در محل سربسته‌اى گاز قابل اشتعال جمع شود وجود يک شعله يا جرقه که به‌عنوان مثال از روشن‌کردن کبريت، يا جرقهٔ ناشى از زنگ در خانه يا تلفن يا روشن کردن لامپ ايجاد مى‌شود ممکن است باعث انفجار شود. موج فشار ناشى از انفجار ممکن است به شش‌ها و ساير اندام‌هاى بدن آسيب برساند. مصدوم ممکن است دچار سوختگى وسيع، شکستگي، آسيب‌ديدگى پردهٔ گوش و جراحت‌هاى مربوط به برخورد با شيشه يا اشياء تيز بشود.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. عوارض و نشانه‌هاى عمومى خفگي.

۲. احتمالاً مصدوم خون و کف بالا مى‌آورد.

۳. مصدوم دچار اضطراب مى‌شود.

۴. احتمالاً مصدوم از چندين ناحيه دچار جراحت يا شکستگى مى‌شود.

۵. اگر پردهٔ گوش آسيب ديده باشد از گوش خون بيرون مى‌آيد (مبحث خونريزى از گوش).

۶. هدف و نشانه‌هاى شوک (مبحث شوک).


- هدف:

به مصدوم اطمينان خاطر بدهيد و او را در همان جائى که هست درمان کنيد مگر آنکه خطر انفجار بعدى وجودداشته باشد. ترتيب انتقال فورى او را به بيمارستان بدهيد.


- درمان:

۱. به مصدوم اطمينان خاطر بدهيد و تا زمانى که او را به‌طور کامل از نظر جراحت‌ها و شکستگى‌ها معاينه نکرده‌ايد (مبحث معاينه) حتى‌المقدور مصدوم را کمتر حرکت بدهيد.۲. اگر شرايط عمومى مصدوم و جراحت‌هاى او اجازه مى‌دهد به مصدوم کمک کنيد که در وضعيت نشسته قرار گيرد. سر و شانه‌هاى وى را با دست نگهداريد.


۳. پوشش‌هاى تنگ دور گردن، (کراوات)، سينه و کمر را شل کنيد.۴. جلوى خونريزى را بگيريد و زخم‌ها (مبحث خونريزى بيرونى عمده) يا سوختگى‌ها (مبحث سوختگى‌ها و تاول‌هاى جزئي) را درمان کنيد. اندام‌هاى شکسته را حرکت ندهيد (مبحث شکستگى‌ها).


۵. ميزان تنفس (مبحث تنفس)، نبض (مبحث نبض) و سطح هوشيارى (مبحث سطح هوشياري) را هر ده دقيقه يک‌بار چک کنيد.


۶. اگر مصدوم بيهوش شد اما به‌طور عادى نفس مى‌کشيد او را در وضعيت بهبود قرار دهيد (مبحث وضعيت بهبود).


۷. اگر تنفس مشکل يا قطع شده بود، تنفس مصنوعى را فوراً شروع کنيد (مبحث تنفس دهان به دهان).


۸. بلافاصله مصدوم را به‌طورى که وضعيت درمانى آن حفظ شود با برانکارد به بيمارستان انتقال دهيد.