خفگى بر اثر نبود هوا زمانى اتفاق مى‌افتد که موانعى خارجى از قبيل کشيدن کيسه پلاستيکى بر سر يا با صورت روى بالش نرم به‌مدت طولانى قرار گرفتن (در مورد کودکان) مانع از رسيدن هوا به مجراى تنفس بشود.


اين نوع خفگى هم‌چنين به‌علت تنفس طولانى در يک فضاى سربسته زمانى‌که تمام اکسيژن قابل مصرف تمام مى‌شود مانند گير کردن کودک در يخچال نيز اتفاق مى‌افتد. (براى خفگى ناشى از دود به مبحث استنشاق دود مراجعه شود).


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. عوارض و نشانه‌هاى عمومى خفگي.

۲. مشاهده وجود مانع روى دهان يا بينى به‌طور مستقيم يا احساس وجود هواى مانده در يک فضاى سربسته.


- هدف:

تأمين هوا براى مصدوم. در صورت لزوم به‌کارگيرى روش‌هاى نجات زندگى و خبر کردن اورژانس.


- درمان:

۱. بلافاصله هر نوع مانع را برطرف کنيد يا مصدوم را به هواى آزاد برسانيد.۲. اگر مصدوم به‌هوش بود و به‌طور عادى نفس مى‌کشيد در عين حال که به او اطمينان مى‌دهيد مراقب نيز باشيد.


۳. اگر مصدوم بيهوش بود اما به‌طور عادى نفس مى‌کشيد او را در وضعيت بهبود قرار دهيد. (به مبحث وضعيت بهبود مراجعه کنيد).۴. اگر نفس کشيدن مشکل بود يا قطع شده بود تنفس مصنوعى را بلافاصله شروع کنيد (به مبحث تنفس دهان به دهان مراجعه شود).۵. پزشک خبر کنيد و اگر در مورد حال مصدوم دچار ترديد هستيد بلافاصله ترتيب انتقال او را به بيمارستان بدهيد.


ممکن است بر اثر قرار گرفتن صورت کودک روى باليش يا گير کردن در يخچال قفل شده دچار اين نوع خفگى بشود.
ممکن است بر اثر قرار گرفتن صورت کودک روى باليش يا گير کردن در يخچال قفل شده دچار اين نوع خفگى بشود.