تابش مستقيم اشعهٔ آفتاب ممکن است باعث سرخي، خارش و حساسيت پوست بشود. اين حالت از سوختگى سطحى گرفته تا واکنش‌هاى شديدى که در آن پوست، تاول‌دار و دردناک مى‌گردد، را شامل مى‌شود.


قرار گرفتن در معرض اشعهٔ آفتاب به مدت طولانى هنگامى که باد مى‌ورزد يا بدن از آب دريا يا عرق خيس است ممکن است باعث سوختگى وخيم شود. هم‌چنين اشعهٔ آفتاب به‌علت داشتن اشعهٔ ماوراء بنفش مى‌تواند حتى در هواى ابرى بدون باد؛ و در زمستان به هنگام اسکى در کوهستان‌هاى مرتفع باعث سوختگى پوست بشود.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. پوست مصدوم سرخ و حساس مى‌شود و ورم مى‌کند که احتمالاً با تاول همراه است.

۲. مصدوم در ناحيه پوست آسيب‌ديده احساس داغى مى‌کند.


- هدف:

رساندن مصدوم به محل خنک و خبر کردن پزشک (اگر سوختگى خيلى شديد باشد).


- درمان:

۱. مصدوم را به سايه منتقل کنيد و با فرو کردن اسفنج داخل آب سرد و گذاشتن آن روى پوست آسيب‌ديده آن را خنک کنيد.


۲. به مصدوم به تناوب در هر بار مقدار کمى آب بدهيد.


۳. در مورد تاول‌هاى وسيع بلافاصله مصدوم را به پزشک برسانيد.


نبايد تاول‌ها را بترکانيد.