لباس احتمالاً بر اثر نزديکى زياد به آتش، شعله‌ور مى‌شود. اگر سريعاً به شخص کمک نشود، سوختگى شديد و وسيع، شوک و احتمالاً مرگ پيش مى‌آيد. اگر اين سانحه در فضاى سربسته پيش آيد مصدوم به هوش را از وحشت کردن و دويدن به بيرون باز داريد، حرکت و (يا) وزش نسيم باعث شعله‌ورتر شدن آتش خواهد شد.


بلافاصله مصدوم را بخوابانيد و روى او آب يا ساير مايعات نسوختنى بريزيد. يا اينکه مصدوم را با يک پرده، پتو، کت يا گليم، تنگ بپوشانيد و او را کف زمين، صاف بخوابانيد. اين‌کار باعث مى‌شود که آتش از اکسيژن محروم و خاموش شود.
نبايد براى خاموش کردن لباس شعله‌ور از مواد نايلونى يا ساير مواد آتشگير استفاده کنيد. نبايد مصدوم را روى زمين بغلتانيد، اين کار باعث سوختن ناحيه‌هاى آسيب‌نديده مى‌شود.


اگر لباس‌هاى خود شما آتش گرفت و کمکى هم در اطراف نبود، همان‌طور که گفته شده به دور خود يک پتو يا کت يا هر چيز مناسب ديگرى که در دسترس بود، تنگ، بپيچيد و کف زمين بخوابيد.