ضرب‌ديدگى عبارت است از خونريزى داخلى از رگ‌هاى آسيب‌ديده‌اى که از ميان بافت‌ها مى‌گذرند؛ ضرب‌ديدگى به‌صورت کبودى در زير پوست مشاهده مى‌شود. افتادن اشياء سنگينى روى اندام‌هاى گوشتى بدن مثل ران‌ها يا باسن يا اصابت شديد اين اندام‌ها به زمين مى‌تواند به خونريزى داخلى قابل توجه منجر شود.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. درد و ورم در ناحيهٔ جراحت.


۲. رنگ آبى - ارغوانى در ناحيه جراحت.


۳. ممکن است طرح لباس مصدوم به‌صورت کبودي، روى پوست نقش بندد. در صورت مشاهدهٔ چنين حالتى آن را به‌عنوان يک حالت بالقوه خطرناک در نظر بگيريد چون به احتمال زياد اندام‌هاى زيرين صدمه ديده‌اند.


- هدف:

کاهش سرعت جريان خون به‌وسيلهٔ سرما.


- درمان:

۱. عضو مجروح را بالا بگيريد و در وضعيتى قرار دهيد که مصدوم بيشترين راحتى را احساس کند.


۲. ناحيه جراحت را براى محدود کردن خونريزى و کاهش تورم، کمپرس سرد کنيد.۳. اگر در مورد وخامت جراحت ترديد داريد، او را نزد پزشک روانه کنيد.