اين حالت بر اثر از دست رفتن آب و نمک از بدن رخ مى‌دهد. اين حالت بيشتر براى افرادى پيش مى‌آيد که به کار کردن در هواى گرم و مرطوب عادت ندارند. در اشخاص مسن اين حالت بر اثر ضعف و ناتوانى پيش مى‌آيد. فرسايش ناشى از گرما بر اثر دل به‌هم خوردگى به‌ همراه اسهال و استفراغ بدتر مى‌شود.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. مصدوم احساس مى‌کند که خسته اما بى‌قرار است.

۲. سر مصدوم احتمالاً درد مى‌گيرد، احساس خستگى و سرگيجه مى‌کند و حالت تهوع دارد.

۳. گرفتگى ماهيچه در ساق پا و شکم که بر اثر کمبود نمک اتفاق مى‌افتد.

۴. صورت مصدوم رنگ‌پريده مى‌شود و پوست سرد و مرطوب مى‌شود.

۵. تنفس سريع و کم‌عمق مى‌شود.

۶. ضربان سريع ولى ضعيف مى‌شود.

۷. حرارت بدن ممکن است در حد عادى باقى بماند يا پائين بيايد.

۸. مصدوم ممکن است بر اثر هر حرکت ناگهانى ضعف کند.


- هدف:

انتقال مصدوم به يک محيط خنک و تأمين آب و مواد معدنى از دست رفته و خبر کردن پزشک.


- درمان:

۱. مصدوم را در يک محل خنک بخوابانيد.


۲. اگر مصدوم به هوش است به او چند جرعه آب خنک بدهيد.اگر مصدوم به شدت عرق کرده است، ماهيچه‌هاى وى گرفته، دچار اسهال شده و (يا) استفراغ مى‌کند نصف قاشق چاى‌خورى نمک به نيم‌ليتر آب اضافه کنيد و به او بدهيد که بخورد.


۳. اگر مصدوم بيهوش شد اما تنفس او حالت عادى داشت او را در وضعيت بهبود قرار دهيد.


۴. پزشک را خبر کنيد.