به قواعدى که ناظر به‌صورت خارجى اعمال حقوقى و تشريفات اسناد و دادرسى و اثبات دعوى است، قوانين شکلى مى‌گويند.