اصل يکصد و هفتاد و ششم

به‌منظور تأمين منافع ملى و پاسدارى از انقلاب‌اسلامى و تماميت ارضى و حاکميت ملى شوراى‌ عالى امنيت ملى به رياست رئيس‌جمهور، با وظايف زير تشکيل مى‌گردد.


۱. تعيين سياست‌هاى دفاعى - امنيتى کشور در محدودهٔ سياست‌هاى کلى تعيين‌شده از طرف مقام رهبري.


۲. هماهنگ‌نمودن فعاليت‌هاى سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابير کلى دفاعى - امنيتي.


۳. بهره‌گيرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهديدهاى داخلى و خارجي.


اعضاء شورا عبارتند از:


- رؤساى قواى سه‌گانه.

- رئيس ستاد فرماندهى کل نيروهاى مسلح

- مسئول امور برنامه و بودجه

- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري

- وزراء امورخارجه، کشور، اطلاعات

- حسب مورد وزير مربوط و عالى‌ترين مقام ارتش و سپاه.


شوراى‌ عالى امنيت ملى به تناسب وظايف خود شوراهاى فرعى از قبيل شوراى دفاع و شوراى امنتى کشور تشکيل مى‌دهد. رياست هر يک از شوراهاى فرعى با رئيس‌جمهور يا يکى از اعضاء شوراى عالى است که از طرف رئيس‌جمهور تعيين مى‌شود.


حدود اختيارات و وظايف شوراهاى فرعى را قانون معين مى‌کند و تشکيلات آنها به تصويب شوراى عالى مى‌رسد.


مصوبات شوراى عالى امنيت ملى پس از تائيد مقام رهبرى قابل اجراء است.