اصل شصت و دوم

مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملت که به‌طور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکيل مى‌گردد.


شرايط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد.

اصل شصت و سوم

دورهٔ نمايندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دورهٔ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

عدهٔ نمايندگان مجلس شوراى‌ اسلامى دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه‌پرسى سال يک‌هزار و سيصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيائى و نظاير آنها حداکثر بيست نفر نماينده مى‌تواند اضافه شود.


زرتشتيان و کليميان هر کدام يک نماينده و مسيحيان آشورى و کلدانى مجموعاً يک نماينده و مسيحيان ارمنى جنوب و شمال هر کدام يک نماينده انتخاب مى‌کنند.


محدودهٔ حوزه‌هاى انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مى‌کند (۱).


(۱) . متن اصل شصت و چهارم قبل از تجديد نظر:

عده نمايندگان مجلس شوراى ملى دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر يک‌صد و پنجاه هزار نفر يک نماينده اضافه مى‌شود. زرتشتيان و کليميان هرکدام يک نماينده و مسيحيان آشورى و کلدانى مجموعاً يک نماينده و مسيحيان ارمنى جنوب و شمال هرکدام يک نماينده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزايش جمعيت هريک از اقليت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر يک‌صد و پنجاه هزار نفر اضافى يک نماينده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين مى‌کند.

اصل شصت و پنجم

پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مى‌يابد و تصويب طرح‌ها و لوايح طبق آئين‌نامه مصوب داخلى انجام مى‌گيرد مگر در مواردى‌که در قانون‌اساسى نصاب خاصى تعيين شده باشد.


براى تصويب آئين‌نامه داخلى موافقت دوسوم حاضران لازم است.

اصل شصت و ششم

ترتيب انتخاب رئيس و هيئت رئيسه مجلس و تعداد کميسيون‌ها و دورهٔ تصدى آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به‌وسيله آئين‌نامه داخلى مجلس معين مى‌گردد.

اصل شصت و هفتم

نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به‌ترتيب زير سوگند ياد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمايند.


بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم

من در برابر قرآن مجيد، به خداى قادر متعال سوگند ياد مى‌کنم و با تکيه بر شرف انسانى خويش تعهد مى‌نمايم که پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب‌اسلامى ملت ايران و مبانى جمهورى اسلامى باشم، وديعه‌اى را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امينى عادل پاسدارى کنم و در انجام وظايف وکالت، امانت و تقوا را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاء کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پاى‌بند باشم، از قانون‌اساسى دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار‌نظرها، استقلال کشور و آزادى مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.


نمايندگان اقليت‌هاى دينى اين سوگند را با ذکر کتاب آسمانى خود ياد خواهند کرد.


نمايندگانى که در جلسه نخست شرکت ندارند بايد در اولين جلسه‌اى که حضور پيدا مى‌کنند مراسم سوگند را به‌جاى آورند.

اصل شصت و هشتم

در زمان جنگ و اشغال نظامى کشور به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تائيد شوراى نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامى مملکت براى مدت معينى متوقف مى‌شود و در صورت عدم تشکيل مجلس جديد، مجلس سابق به‌کار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم

مذاکرات مجلس شوراى‌اسلامى بايد علنى باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتى‌که رعايت امنيت کشور ايجاب کند، به تقاضاى رئيس‌جمهور يا يکى از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسهٔ غيرعلنى تشکيل مى‌شود. مصوبات جلسهٔ غيرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان به تصويب سه‌ چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطرارى براى اطلاع عموم منتشر گردد (۱).


(۱) . متن اصلى شصت و نهم قبل از تجديد نظر:

مذاکرات مجلس شوراى ملى بايد علنى باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطرارى در صورتى‌که رعايت امنيت کشور ايجاب کند، به تقاضاى نخست‌وزير يا يکى از وزراء يا ده نفر از نمايندگان جلسه غيرعلنى تشکيل مى‌شود. مصوبات جلسه غيرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطرارى براى اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل هفتادم

رئيس‌جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شرکت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى‌که نمايندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضور هستند و هرگاه تقاضا کنند مطالب آنها استماع مى‌شود (۱).


(۱) . متن اصل هفتادم قبل از تجديد نظر:

رئيس‌جمهور، نخست‌وزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شرکت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى‌که نمايندگان لازم بدانند، رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و وزراء مکلف به حضور هستند و هرگاه تقاضا کنند مطالب آنها استماع مى‌شود.دعوت رئيس‌جمهور به مجلس بايد به تصويب اکثريت برسد.