اصل پانزدهم

زبان و خط رسمى و مشترک مردم ايران فارسى است. اسناد و مکاتبات و متون رسمى و کتب درسى بايد با اين زبان و خط باشد ولى استفاده از زبان‌هاى محلى و قومى در مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسى آزاد است.

اصل شانزدهم

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف‌اسلامى عربى است و ادبيات فارسى کاملاً با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدائى تا پايان دوره متوسطه در همهٔ کلاس‌ها و در همهٔ رشته‌ها تدريس شود.

اصل هفدهم

مبداء تاريخ رسمى کشور، هجرت پيامبر اسلام (صلى‌الله عليه و آله و سلم) است و تاريخ هجرى‌ شمسى و هجرى قمرى هر دو معتبر است اما مبناى کار ادارات دولتى هجرى شمسى است. تعطيل رسمى هفتگى روز جمعه است.

اصل هجدهم

پرچم رسمى ايران به رنگ‌هاى سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهورى‌اسلامى و شعار الله‌اکبر است.