اصل يکصد و هفتاد و پنجم

در صدا و سيماى جمهورى‌اسلامى ايران، آزادى بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامى و مصالح کشور بايد تأمين گردد.


نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى‌اسلامى ايران با مقام رهبرى است و شورائى مرکب از نمايندگان رئيس‌جمهور و رئيس قوهٔ قضائيه و مجلس شوراى‌اسلامى (هر کدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.


خط‌مشى و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مى‌کند (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و هفتاد و پنجم قبل از تجديد‌نظر:

در رسانه‌هاى گروهى (راديو و تلويزيون) آزادى انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامى بايد تأمين شود. اين رسانه‌ها زير نظر مشترک قواى سه‌گانه قضائيه (شوراى عالى قضائي)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين مى‌کند.