مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار

۱. تسليم درخواست به سازمان هواپيمايى کشورى براى صدور مجوز دفتر فروش بليت هما


۲. تسليم درخواست به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى براى صدور مجوز دفتر خدمات ايرانگردى و جهانگردى


۳. بعد از صدور مجوز بند ۱، مراجعه به هواپيمايى جمهورى اسلامى براى بررسى و صدور مجوز فروش بليت هما


۴. عدم اعتياد به مواد مخدر