شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ اشخاص حقيقى و حقوقى

مدارک مورد نياز

۱. درخواست متقاضى همراه با تصوير مجوز تأسيس


۲. ارائهٔ مدارک گمرکى (شامل: بارنامه، قبض، انبار، صورتحساب گمرکي، گواهى مبدأ، صورتسحاب بسته‌بندي، برگ ترخيص همراه با تصوير آن)

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل ارتباطات راديويى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ کل ارتباطات راديويى


۲. معاونت امور بين‌الملل وزارتخانه