شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ اشخاص حقيقى و حقوقى

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى


۲. اصل پيش‌فاکتور (پروفرما) همراه با تصوير آن


۳. برگ ثبت سفارش و تصوير آن


۴. جزوهٔ راهنماى فنى (کاتالوگ) لوازم و تصوير آن

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل ارتباطات راديويى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ کل ارتباطات راديويى


۲. معاونت امور بين‌الملل وزارتخانه