شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ اشخاص حقيقى و حقوقى

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى


۲. اصل قبض انبار و تصوير آن


۳. اصل صورتحساب و تصوير آن


۴. برگ ترخيص و تصوير آن


۵. فهرست لوازم و تصوير آن


۶. بارنامه و تصوير آن


۷. جزوهٔ راهنماى فنى و تصوير آن

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل ارتباطات راديويى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ادارهٔ کل ارتباطات راديويى