شرايط درخواست‌کننده

داشتن کارت بازرگانى معتبر در رشتهٔ تجهيزات پزشکى

مدارک مورد نياز

۱. تقاضاى کتبى شرکت واردکننده


۲. اصل پيش‌فاکتور (پروفرما) همراه با سه نسخه تصوير آن


۳. تکميل پيش‌فاکتورهاى سفارش وزارت بازرگانى


۴. جزوهٔ راهنماى مشخصات فنى و گواهى‌هاى بين‌المللى در صورت نياز اداره


۵. تعهد متقاضى مبنى بر نظارت بر توزيع کالا توسط ادارهٔ کل تجهيزات پزشکى

محل مراجعه

تهران: خيابان فلسطين، خيابان توس، معاونت درمان و داروى وزارت بهداشت


استان‌ها و شهرستان‌ها: دانشگاه علوم پزشکى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ادارهٔ کل تجهيزات پزشکى


استان‌ها و شهرستان‌ها: دانشگاه علوم پزشکى