شرايط درخواست‌کننده

۱. شرکت يا شخص متقاضى بايد داراى کارت بازرگانى معتبر براى واردات کالاهاى مجاز باشد.


۲. داشتن محل مناسب با امکانات کافى براى نگهدارى کيت‌ها و مواد وارداتى در شرايط مناسب


۳. در صورتى که شرکت يا متقاضي، واردکنندهٔ دستگاه‌هاى آزمايشگاهى باشد، بايد جاى مناسب با امکانات کافى و کارکنان فنى تحصيلکرده و مجرب داشته باشد.


۴. محل شرکت بايد تجارى باشد.

مدارک مورد نياز

۱. اصل پيش‌فاکتور همراه با سه نسخه تصوير آن


۲. اوراق ثبت سفارش


۳. فرم تکميل شدهٔ تعهد


۴. تأييديهٔ بازرسى کيفى از آزمايشگاه مرجع

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ امور آزمايشگاه‌هاى تشخيص طبّى


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ امور آزمايشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ رسيدگى به شکايات


۲. معاون امور درمان و دارو


۳. ادارهٔ امور و تجهيزات آزمايشگاه‌هاى تشخيص طبّي

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارهٔ آزمايشگاه‌هاى علوم پزشکى استان