شرايط درخواست‌کننده

به طور کلى آزمايشگاه‌هاى بررسى‌کننده مستقيماً با مراجعان ارتباط ندارند و نمونه‌هاى دارويى و غذايى در تهران از طريق ادارهٔ کل نظارت بر امور دارو و غذا و سه دانشگاه علوم پزشکى به اين واحد ارسال مى‌شود. در بعضى مواقع سازمان‌ها نمونه‌هايى براى بررسى به اين واحد ارسال مى‌کنند که در اين موارد هيچ نوع مجوزى لازم نيست و فقط مدارکى مورد نياز است.

مدارک مورد نياز

۱. برگ آناليز نمونه در ايران و چنانچه نمونه خارجى باشد برگ آناليز کارخانهٔ سازنده


۲. ارسال نمونه به مقدار کافى


۳. چنانچه نمونه آلوده يا مشکوک به سم باشد و در اين مورد شکايتى مطرح شده باشد، نحوهٔ مسموميت و چگونگى آلودگى و شرايط نگهدارى بايد ارسال شود.

محل مراجعه

تهران: خيابان امام خميني، چهارراه ولى‌عصر، آزمايشگاه‌‌هاى کنترل و تشخيص طبّى


استان‌ها و شهرستان‌ها: دانشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات درماني

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ادارهٔ کل تجهيزات پزشکى


استان‌ها و شهرستان‌ها: دانشگاه علوم پزشکى