شرايط درخواست‌کننده

۱. اشخاص حقيقى و حقوقى


۲. داشتن کارت بازرگانى معتبر


۳. داشتن برگ ثبت‌نام رايانه‌اى

مراحل انجام کار قبل از وزارت بازرگانى

۱. تهيه‌ٔ اوراق درخواست ثبت سفارش کالا و تکميل آن براساس مشخصات مندرج در پيش‌فاکتور


۲. اخذ مجوزهاى لازم براساس شرايط ورود کالا، مندرج در جدول تعرفه‌هاى کتاب مقررات صادرات و واردات (به استثناى مواردى که دربارهٔ آنها موافقت کلى اعلام شده است.)


۳. تخصيص ارز توسط وزارتخانهٔ مربوط (براى استفاده از ارز شناور يا صادراتى بانکي) روى اوراق ثبت سفارش


تذکر: متقاضيان واردات کالا از محل فروش ارز صادراتي، نياز به تخصيص ارز ندارند و کافى است گواهى تصفيهٔ تعهدنامهٔ ارزى را به انضمام اظهارنامه‌هاى صادراتى مربوط اخذ و ارائه کنند.

مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار براى ثبت سفارش در وزارت بازرگانى

۱. ارائه کارت ثبت‌نام سفارش


۲. ارائهٔ اوراق ثبت سفارش تکميل شده براساس مندرجات فوق به انضمام پيش‌فاکتور حاوى مشخصات کامل و تصوير آن


۳. جزوهٔ مشخصات فنى کالا


۴. ارائهٔ اوراق ثبت سفارش تأييد شده توسط وزارتخانهٔ تخصيص دهندهٔ ارز (به استثناى کسانى که از محل گواهى تصفيهٔ تعهدنامهٔ ارزى اقدام به واردات کالا مى‌کنند که بايد، مستقيماً به بانک موردنظر مراجعه کنند.)


۵. تهيهٔ فهرست اسناد توسط وزارتخانهٔ تخصيص دهندهٔ ارز به بانک مرکزى براى صدور فيش ارزى


۶. صدور فيش ارزى توسط بانک مرکزى و عودت اسناد به بانک عامل گشايش اعتبار


۷. مراجعهٔ متقاضى به بانک براى گشايش اعتبار


تبصره: اسناد مربوط به کشورهاى آسياى ميانه از انجام مراحل لازم براى تخصيص ارز معاف است و متقاضى مى‌تواند با ارائهٔ اظهارنامه‌هاى صادراتى و برگ تعهدنامهٔ ارزي، با رعايت مفاد بندهاى ب و ج - به استثناى بند سوّمِ مراحل انجام کار قبل از وزارت بازرگانى - بعد از اخذ مجوز از وزارت بازرگانى و حمل کالا مستقيماً به گمرک مربوط مراجعه کند و بعد از ترخيص کالا برگ سبز اسناد مربوط را براى تصفيهٔ تعهدات ارزيِ خود به بانک عامل تحويل دهد.

محل مراجعه

تهران: ميدان ولى‌عصر، ساختمان شمارهٔ ۲ وزارت بازرگاني، ادارهٔ ثبت سفارش کالا


شهرستان‌‌ها و استان‌ها: ادارهٔ کل بازرگانى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. مديريت ثبت سفارش کالا مستقر در ساختمان شمارهٔ ۲ وزارت بازرگانى


۲. دفتر معاونت بازرگانى خارجى واقع در ساختمان شمارهٔ ۲ وزارت بازرگانى طبقهٔ دوازدهم

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارهٔ کل بازرگانى استان يا ادارهٔ بازرگانى شهرستان