شرايط کالا

۱. کالاهاى وارداتى مشمول مابه‌التفاوت


۲. کالاهاى وارداتى که با ارز شناور و صادراتى اعم از سيستم بانکى و واريزنامه‌اى مشمول ضوابط قيمت‌گذارى است.


تذکر: ممکن است کالايى براساس جدول شمارهٔ ۲ مشمول قيمت‌گذارى نباشد ولى همان کالا براساس جدول شمارهٔ ۱ مشمول مابه‌التفاوت باشد بنابراين ترخيص آنها از گمرک موکول به ارائهٔ مجوز سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان است.

مدارک مورد نياز

۱. تکميل فرم درخواست


۲. تکميل فرم تعهدنامهٔ قيمت‌گذارى


تبصره: موارد زير نياز به اخذ تعهدنامهٔ قيمت‌گذارى ندارد


۳. تصوير برگ ثبت سفارش وزارت بازرگانى ممهور به مهر وزارتخانهٔ تخصيص‌دهنده ارز و مهر وزارت بازرگانى


۴. تصوير پيش‌برگ (پروفرما) ممهور به مهر وزارت بازرگانى و شمارهٔ ثبت سفارش


۵. تصوير صورتحساب فروشنده که توسط بانک گشايش اعتبار ممهور و شمارهٔ اعتبار اسنادى در آن قيد شده باشد


۶. تصوير اعلاميه فروش ارز درخصوص اقلامى که از طريق سيستم بانکى اقدام به گشايش اعتبار کرده‌اند.


۷. نسخهٔ اصلى فيش بانکى پرداخت مابه‌التفاوت به حساب شماره ۹۰۰۱۳ بانک ملى شعبهٔ سازمان حمايت به نام سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان جهت کالاهاى وارداتى مشمول مابه‌التفاوت


۸. تصوير پروانهٔ بهره‌بردارى و کارت شناسايى کارگاه (ويژه واحدهاى توليدى)


۹. تصوير کارت بازرگانى معتبر


۱۰. شمارهٔ اقتصادى

محل مراجعه

تهران: سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان