شرايط درخواست‌کننده

۱. تابعيت جمهورى اسلامى ايران


تبصره: در مورد اتباع بيگانه، داشتن پروانهٔ کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعى و پروانهٔ اقامت معتبر از وزارت کشور الزامى است.


۲. داشتن سابقهٔ سکونت به مدت پنج سال در شهر تهران


تبصره: در مورد ديگر شهرهاى کشور هيئت‌هاى نظارت شهرها اختيار تعيين سابقه سکونت را دارند.

مدارک مورد نياز

۱. کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم و تصوير آن


۲. داشتن سواد خواندن و نوشتن، به استثناى متقاضيانى که سن آنها از ۴۵ سال بيشتر است.


۳. گواهى عدم سوء پيشينه


۴. گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر


۵. گواهى سلامت و بهداشتِ شخصى و محل کسب براى اصنافى که مشمول قانون مواد خوردنى و آشاميدنى و بهداشتى و آرايشى هستند.


۶. موافقت ادارهٔ اماکن عمومى براى مشاغل خاص براساس آيين‌نامهٔ اماکن


۷. داشتن صلاحيت فنى براى مشاغل فنى براساس تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۳۵ قانون نظام صنفى


۸. سند مالکيت يا اجاره‌نامهٔ رسمي، چنانچه تنظيم اجاره‌نامهٔ رسمى مقدور نباشد، اجاره‌نامهٔ عادى مشروط بر پرداخت ماليات بر سرقفلى


۹. گواهى تجارى بودن محل کسب با رعايت ضوابط شهردارى


۱۰. موافقت ادارات دارايي، شهرداري، بيمه و ترافيک


۱۱. فيش بانکى پرداخت وجه تعيين شده به حساب اتحاديهٔ دولت


۱۲. رضايت شرکا براى اماکن صنفى - مشارکتى


۱۳. مدارک مبنى بر دارا بودن شرايط و ضوابط خاص اتحاديهٔ مربوط (شامل مساحت واحد صنفى و ابزار کار لازم)


۱۴. شش قطعه عکس


۱۵. تصوير شناسنامه


۱۶. مدرک دال بر سابقهٔ سکونت در تهران

محل مراجعه

تهران، مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها: اتحاديهٔ ذيربط


نقاط خارج از محدودهٔ شهرها: بخشدارى‌ها


شهرهاى کوچک فاقد سازمان‌هاى صنفي: شهردارى‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. تحاديهٔ ذيربط


۲. مجمع امور صنفى ذيربط


۳. وزارت بازرگاني، دبيرخانهٔ هيئت عالى نظارت (خيابان ولى‌عصر، نبش زرتشت)

استان‌ها و شهرستان‌ها

۱. اتحاديهٔ ذيربط


۲. مجمع امور صنفى ذيربط


۳. ادارهٔ بازرگانى


توضيح: پروانهٔ کسب نانوايى پس از موافقت شوراى آرد و نان در خصوص تأمين سهميهٔ آرد صادر خواهد شد.