شرايط درخواست‌کننده

۱. متقاضى بايد مرد باشد.


۲. سن متقاضى از ۲۵ سال کمتر نباشد و از توانايى جسمى لازم برخوردار باشد.


۳. داشتن گواهى تندرستى از وزارت بهداشت


۴. داشتن گواهى عدم سوء پيشينه


۵. داشتن گواهى صلاحيت فنى و شغلى از اتحاديهٔ نانوايان


۶. داشتن کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم


۷. تديّن به دين اسلام


۸. تابعيت جمهورى اسلامى ايران


۹. سکونت در شهر مورد درخواست

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى يا نامهٔ دفترخانه به پيوست تصوير سند مالکيت و گواهى پايان کار ساختمانى


۲. داشتن سواد خواندن و نوشتن، به استثناى متقاضيانى که سن آنها از ۴۵ سال بيشتر است.


۲. تصوير شناسنامه


۳. ده قطعه عکس ۴ ? ۳


۴. مدارک دال بر سکونت متقاضى در شهر مورد درخواست


۵. تصوير مدرک تحصيلى


۶. کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم


۷. پرداخت حساب‌هاى شهردارى و بيمه و دارايى


۸. پروانهٔ کسب قبلى


۹. تصوير سند اجارهٔ قبلى


۱۰. فيش بانکى پرداخت حق عضويت


۱۱. فيش بانکى پرداخت حق شرکت در کميسيون فنى و خدمات اتحاديه


۱۲. فيش بانکى پرداخت حساب مجمع امور صنفى


۱۳. فيش بانکى پرداخت حساب درآمدهاى دولت

محل مراجعه

تهران: شوراى آرد و نان، واقع در خيابان مطهري، خيابان کوه نور، خيابان هفتم


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل بازرگانى استان يا ادارهٔ بازرگانى شهرستان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. شوراى آرد و نان


۲. معاونت ذيربط در وزارت بازرگاني، واقع در خيابان ولى‌عصر، نرسيده به ميدان ولى‌عصر


۳. وزارت بازرگاني، دبيرخانهٔ هيئت عالى نظارت (خيابان ولى‌عصر، نبش زرتشت)

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارات کل بازرگانى يا ادارهٔ بازرگانى شهرستان