ضمانت‌نامهٔ اعتبار توليدى

به موجب اين ضمانت‌نامه اعتباراتى که توليدکنندگان و يا عمده‌فروشان براى صادرات، به صورت اقساطى در اختيار صادرکنندگان قرار مى‌دهند، تحت پوشش قرار مى‌گيرد.

مدارک مورد نياز

۱. قرارداد فروش که به موجب آن کالا به صورت اعتبارى در اختيار صادرکننده قرار مى‌گيرد


۲. تکميل فرم درخواست


۳. نامهٔ مؤسسهٔ اعتباردهنده مبنى بر درخواست صدور ضمانت‌نامه


۴. ساير مدارک همانند ضمانت‌نامهٔ اعتبار بانکى است

مراحل انجام کار

۱. دريافت و بررسى مدارک درخواستى


۲. انجام مراحل مربوط به ترهين (در مواقعى که رهينه‌اى معرفى شده باشد)


۳. بررسى ميزان اعتبار متقاضى


۴. بررسى ميزان اعتبار ضامن‌ها (در مواقعى که ضامن معرفى شده است)


۴. بررسى ميزان اعتبار ضامن‌ها (در مواقعى که ضامن معرفى شده است)


۵. ارائهٔ وثايق


۶. پرداخت کارمزد


۷. انعقاد قرارداد بين صندوق و صادرکننده


۸. صدور و ارسال ضمانت‌نامه براى اعتباردهنده

مرحلهٔ بروز و پرداخت خسارت

در صورتى که صادرکننده به هر علتى نتواند به تعهدات خود در سررسيد مقرر عمل کند، خسارت مطابق با مفاد ضمانت‌نامه به اعتباردهنده پرداخت مى‌گردد و متعاقباً با استفاده از وثايق دريافتى نسبت به بازيافت آن اقدام مى‌شود

محل مراجعه

تهران: خيابان کريمخان، خيابان سپهبد قرني، شماره ۱۸۵

ضمانت‌نامهٔ تعهدى

اين ضمانت‌نامه ايفاى تعهد صادرکننده در قبال شخص ثالث را تضمين مى‌کند و معمولاً در موقع واردات موقت استفاده مى‌شود.

مدارک مورد نياز

۱. تکميل فرم درخواست


۲. درخواست صدور ضمانت‌نامه از طرف شخص ثالثى که صادرکننده به وى تعهد مى‌سپارد.


۳. ساير مدارک همانند ضمانت‌نامهٔ اعتبار بانکى است

مراحل انجام کار

۱. دريافت و بررسى مدارک درخواستى


۲. انجام مراحل مربوط به ترهين (در مواقعى که رهينه‌اى معرفى شده باشد)


۳. بررسى ميزان اعتبار متقاضى


۴. بررسى ميزان اعتبار ضامن‌ها (در مواقعى که ضامن معرفى شده است)


۴. بررسى ميزان اعتبار ضامن‌ها (در مواقعى که ضامن معرفى شده است)


۵. ارائهٔ وثايق


۶. پرداخت کارمزد


۷. انعقاد قرارداد بين صندوق و صادرکننده


۸. صدور و ارسال ضمانت‌نامه براى اعتباردهنده

مرحلهٔ بروز و پرداخت خسارت

در صورتى که صادرکننده به هر علتى نتواند به تعهدات خود در سررسيد مقرر عمل کند، خسارت مطابق با مفاد ضمانت‌نامه به اعتباردهنده پرداخت مى‌گردد و متعاقباً با استفاده از وثايق دريافتى نسبت به بازيافت آن اقدام مى‌شود

محل مراجعه

تهران: خيابان کريمخان، خيابان سپهبد قرني، شماره ۱۸۵

ضمانت‌نامهٔ پيمان ارزى

اين ضمانت‌نامه به عنوان وثيقهٔ مطمئن براى سپردن پيمان ارزى استفاده مى‌شود

مدارک مورد نياز

۱. تکميل فرم درخواست


۲. درخواست صدور ضمانت‌نامه از طرف بانک


۳. ساير مدارک همانند ضمانت‌نامهٔ اعتبار بانکى است

مراحل انجام کار

۱. دريافت و بررسى مدارک درخواستى


۲. انجام مراحل مربوط به ترهين (در مواقعى که رهينه‌اى معرفى شده باشد)


۳. بررسى ميزان اعتبار متقاضى


۴. بررسى ميزان اعتبار ضامن‌ها (در مواقعى که ضامن معرفى شده است)


۴. بررسى ميزان اعتبار ضامن‌ها (در مواقعى که ضامن معرفى شده است)


۵. ارائهٔ وثايق


۶. پرداخت کارمزد


۷. انعقاد قرارداد بين صندوق و صادرکننده


۸. صدور و ارسال ضمانت‌نامه براى اعتباردهنده

مرحلهٔ بروز و پرداخت خسارت

در صورتى که صادرکننده به هر علتى نتواند به تعهدات خود در سررسيد مقرر عمل کند، خسارت مطابق با مفاد ضمانت‌نامه به اعتباردهنده پرداخت مى‌گردد و متعاقباً با استفاده از وثايق دريافتى نسبت به بازيافت آن اقدام مى‌شود

محل مراجعه

تهران: خيابان کريمخان، خيابان سپهبد قرني، شماره ۱۸۵